Kod: PREZENT
 

Koszyk

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

 

1.       Definicje

2.       Postanowienia ogólne

3.       Newsletter

4.       Warunki zawierania umowy sprzedaży

5.       Ceny

6.       Sposoby płatności

7.       Koszt, sposoby i termin dostawy oraz odbioru produktu

8.       Postępowanie reklamacyjne

9.       Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

10.   Odstąpienie od umowy

11.   Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

12.   Ochrona danych osobowych

13.   Postanowienia końcowe

 

 

1.    Definicje

        Sklep – sklep internetowy pod adresem  slupskiemeble.pl lub za pośrednictwem Allegro.pl

·         Sprzedawca - Słupskie Fabryki Mebli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 76-200 Słupsk ul. Poznańska 83, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000062700, NIP 8390007817, REGON 770688371, kapitał zakładowy w pełni opłacony 8.500.000 PLN, e-mail sklep@slupskiemeble.pl, nr telefonu 502 498 253.

·         Konsument-  osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

·         Klient- pełnoletnia osoba fizyczna (w tym Konsument), prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej mająca zdolność prawną do zakupów w Sklepie.

·         Konto - - przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Sklepu zgodnie z Umową o Świadczenie Usług, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji na stronie Sklepu. Konto Klienta umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Towarów, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do historii Zamówień;

·         Towar -oferowane przez Sprzedawcę fabrycznie nowe rzeczy ruchome będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

·         Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży towaru zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

·         Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

·         Formularz zamówienia – usługa świadczona drogą elektroniczną pozwalająca na złożenie Zamówienia poprzez interaktywny formularz dostępny w Sklepie.

·         Zamówienie – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży produktu ze Sprzedawcą.

·         Newsletter – usługa Sprzedawcy polegająca na wysyłaniu Klientom, za ich wyraźną i nieprzerwaną zgodą, bezpłatnych, cyklicznych treści na temat produktów, promocji i nowości w Sklepie.

·         Cena – określona w złotych polskich lub w innej walucie kwota wynagrodzenia brutto należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Towaru na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży.

·         Regulamin/Umowa o Świadczeniu Usług - niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną z późn. zm. (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1.);

·         Wymagania Techniczne - minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu, zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży, tj.: posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w jedną z następujących przeglądarek internetowych (we wskazanych lub nowszych wersjach): Microsoft Internet Explorer 8.0, Firefox 7.0, Google Chrome 20.0, Safari 5.0, Opera 11.64, obsługującą Java Script oraz umożliwiającą zapisywanie plików cookies.

By dokonać zakupów w Sklepie Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych;

 

2.       Postanowienia ogólne

2.1   Sklep internetowy działający pod adresem slupskiemeble.pl prowadzony jest przez Słupskie Fabryki Mebli spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 76-200 Słupsk ul. Poznańska 83, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000062700, NIP 839007817, REGON 770688371, kapitał zakładowy w pełni opłacony 8.500.000 PLN, e-mail sklep@slupskiemeble.pl, nr telefonu  502 498 253

2.2   W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest spełnienie minimalnych Wymagań Technicznych przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient.

2.3   Zakładając konto oraz dokonując zakupów w Sklepie internetowym Klient akceptuje niniejszy Regulamin, który jest integralną częścią umowy Sklepu z Klientem.

2.4   Podstawa prawna regulaminu:

a)       Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

b)      ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827 ze zm.),

c)       ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 922, ze zm.),

d)      ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2017 roku, poz. 1219),

e)       ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo Przewozowe" (Dz. U. z 2017, poz. 1983),

f)        rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 roku w sprawie ustalenia stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz. U Nr 38 poz. 266, ze zm.)

g)      inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa

 

 

3.       Newsletter

 

3.1.    Zapisanie się do Newslettera jest dobrowolne i bezpłatne. W celu zawarcia umowy dostarczania przez Sklep Newslettera, Klient zobowiązany jest wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera poprzez udostępnienie swojego aktywnego adresu e-mail w polu „Zapisz się do newslettera” albo zapisując się poprzez zakładkę „Newsletter” w ramach Konta. Umowa o świadczenie usługi dostarczania Newslettera zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Klienta woli otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link aktywujący przesyłany przez Sklep na podany przez Klienta adres e-mail.

3.2.    Klient może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie dostarczania usługi Newslettera poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdym Newsletterze przesłanym do Klienta.

 

4.       Warunki zawierania umowy sprzedaży

 

4.1   Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2   Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę slupskiemeble.pl, telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem Allegro.pl.

4.3   Zamówienia na towary oferowane w Sklepie przyjmowane są za pomocą formularza zamieszczonego w koszyku zakupów na stronie finalizacji zamówienia.

4.4   Klient zobowiązany jest podać prawdziwe dane osobowe i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność. Jeżeli Klient będący osobą fizyczną składa zamówienie przy użyciu danych dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez klienta, Sklep uznaje że nabywa on towar w związku z taką działalnością i faktura VAT wystawiona będzie na klienta jako prowadzącego działalność gospodarczą.

4.5   Cechy Towaru takie jak Cena, wymiary, kolor i inne parametry znajdują się w opisie każdego Towaru i Klient ma możliwość zapoznania się z nimi przed złożeniem Zamówienia.

4.6   Klient przyjmuje do wiadomości, iż złożenie Zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty, obejmującym Koszty dostawy oraz Ceny za zamówione Towary. Poprzez kliknięcie w ikonę „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Klient akceptuje wybrane Towary zgodnie z ich opisem oraz Ceną i wyraża wolę dokonania ich kupna zgodnie z niniejszym Regulaminem.

4.7   Złożone Zamówienia zostaną potwierdzone przez Sklep e-mailem na adres poczty elektronicznej Klienta wraz z  plikiem PDF zawierającym Regulamin Sklepu oraz informację dotyczącą korzystania z prawa odstąpienia od umowy i wzorem odstąpienia jak również kosztach dostawy. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu do wystawiania dokumentów bez konieczności uzyskania podpisu Klienta i do wysłania ich na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.

4.8   Zapłata należności przez Klienta lub w indywidualnych przypadkach zaliczki jest jednoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży wiążącej obie strony transakcji i od tego momentu Sklep rozpoczyna realizację zamówienia.

4.9   Zakupy dokonane przy opcji płatności "Pobranie" są realizowane dopiero po weryfikacji numeru telefonu do dostawy.

 

5.       Ceny

 

5.1.  Wszystkie Ceny podawane w sklepie internetowym na stronie slupskiemeble.pl są cenami detalicznymi brutto wyrażone w złotych polskich (PLN). Ceny nie zawierają kosztów dostawy ani innych opłat czy prowizji, które są podawane przy każdym produkcie lub w koszyku.

5.2.  Wszystkie Ceny podawane w sklepie internetowym na stronie slupskiemeble.pl wiążące są wyłącznie przy złożeniu zamówienia przez sklep internetowy.

5.3.  Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, dodawania i usuwania towarów w ofercie, prowadzenia akcji promocyjnych. Uprawnienia te nie mają wpływu na już złożone zamówienia.  Sklep ma również prawo do  wprowadzania zmian do regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez sklep, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia  zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych i wg dotychczasowej ceny.

 

6.       Sposoby płatności

 

6.1.  Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób:

·         przed wydaniem towaru Klientowi przelewem na rachunek bankowy Słupskich Fabryk Mebli Sp. z o.o.:
 mBank 38 1140 2004 0000 3002 7582 7424

·         w systemie sprzedaży ratalnej CA Raty,

·         płatności elektroniczne (PayU.pl) - płatności wykonywane są za pośrednictwem serwisu PayU.pl);

·         za pobraniem przy odbierze przesyłki.

6.2.  Sklep zastrzega sobie prawo do żądania zaliczki na poczet realizacji zamówienia.

6.3.  Termin płatności za zamówione Towary w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności „z góry” wynosi 7 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Nieuiszczenie płatności, pomimo upływu wyznaczonego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży.

 

7.       Koszty, sposoby i termin dostawy oraz odbioru produktu

7.1.  Towar zamówiony w sklepie internetowym slupskiemeble.pl można odebrać:

·         osobiście w jednym z naszych punktów odbioru,

·         za pośrednictwem firm kurierskich.

7.2.   O koszcie dostawy Klient informowany jest przy zakupie lub poprzez e-mail, potwierdzający zamówienie. Klient decyduje się na zawarcie umowy sprzedaży po otrzymaniu informacji o warunkach lub kosztach transportu.  Klient może odebrać towar własnym środkiem transportu lub zamówionym przez siebie kurierem.

7.3.  Koszt transportu uzależniony jest od wartości zamówienia, wagi oraz gabarytów przesyłki i sporadycznie ustalany jest dla każdego zamówienia indywidualnie.

7.4.  Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem firmy zewnętrznej, a termin wysyłki następuje w momencie skompletowania wszystkich elementów zamówienia. Na życzenie Klienta Sklep zrealizuje zamówienie w kilku osobnych dostawach, jednak wiązać się to może z naliczeniem Klientowi wyższych kosztów dostawy. Klient jest informowany o zrealizowaniu zamówienia e-mailem w dniu wysyłki.

7.5.  W przypadku nieodebrania zamówionej przesyłki kupujący będzie zobowiązany do pokrycia szkody wyrządzonej Sprzedającemu, tj. do zwrotu kosztów przygotowania przesyłki i jej transportu w obie strony (podstawa prawna art. 471 KC)

7.6.  Kurierzy nie mają obowiązku wnoszenia przesyłki, a jedynie rozładowania jej (nie dotyczy wykupionej dodatkowej usługi wniesienia).

7.7.  Na czas otrzymania przesyłki składa się:

·         czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)

·         czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

7.8.  Przy każdym produkcie dostępnym w naszym sklepie widnieje informacja o dostępności i przewidywanym czasie realizacji zamówienia.

7.9.  Towar dostarczany jest w paczkach do samodzielnego montażu.

7.10.   Do każdego zamówienia Sklep wystawia dokument zakupu w postaci faktury VAT, która dostarczana jest przy pomocy poczty elektronicznej w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. 

7.11.   Klient ma obowiązek ocenienia stanu opakowania produktu i kompletności (ilości paczek) z zamówieniem w momencie dostawy przez kuriera i w jego obecności. Brak zastrzeżeń co do stanu przesyłki Klient potwierdza własnoręcznym podpisem u dostawcy. W przypadku stwierdzenia braków lub widocznego uszkodzenia towaru bądź jego opakowania, wymagane jest w obecności kuriera sporządzić protokół reklamacyjny z datą, godziną dostarczenia i opisem uszkodzenia przesyłki (z dokumentacją fotograficzną) oraz skontaktować się drogą elektroniczną ze Sklepem. W przypadku odmowy sporządzenia protokołu przez kuriera,  Klient natychmiast zawiadamia  o tym fakcie Sprzedawcę. Przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że: 1) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego;  2) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;  3) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika; 4) szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

7.12.   Potwierdzając odbiór Klient uzyskuje prawo własności towaru i na niego przechodzi ryzyko związane z jego użytkowaniem i utratą.

7.13.   Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru, jeżeli było ono wynikiem nieprawidłowości popełnionych przez Klienta w formularzu Zamówienia (np. podanie błędnych danych).

7.14.   Wszelkie zmiany adresowe dokonane przez Klienta, powodujące zwiększenie kosztów transportu, obciążają Klienta.

7.15.   Sklep zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówienia z przyczyn od siebie niezależnych np. przedłużenie się realizacji zamówienia u producenta.

 

8.       Postępowanie reklamacyjne 

8.1.  Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili na zasadach opisanych w Ustawie o prawach konsumenta.

8.2.  Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Klient może żądać jego naprawy lub wymiany. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.

8.3.  Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy zachodzi jeden z następujących przypadków:

·  Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową,

·  Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z Umową Sprzedaży i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta lub nie poniósł kosztów doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową (kosztów wymiany lub naprawy), lub nie zdemontował Towaru  (lub nie zlecił jego zdemontowania na swój koszt) jeżeli został on zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z Umową, a Sprzedawca odpowiada za zamontowanie Towaru,

·  Brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową,

·  Brak zgodności Towaru  z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony umożliwiających żądanie naprawienia lub wymiany Towaru,

·  Z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

8.4.  Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową.

8.5.  Sprzedawca zwraca Klientowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny.

8.6.  Klient nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny. 

8.7.  W razie odstąpienia od Umowy Klient niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Klientowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

8.8.   Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8.9.  Zgłoszenie reklamacji odbywa się:

·         pisemnie poprzez wysłanie listu poleconego na adres Słupskich Fabryk Mebli sp. z o.o., 76-200 Słupsk, ul. Poznańska 83;

·         e-mailem na adres reklamacje@slupskiemeble.pl;

·         za pośrednictwem formularza reklamacyjnego zamieszczonego na stronie internetowej slupskiemeble.pl, dostępnego w zakładce „Formularz reklamacji”.

8.10.   Formularz reklamacyjny powinien zawierać: informację o przyczynach reklamacji, żądanie Klienta oraz informacje pozwalające zidentyfikować Klienta i Towar, tj. np. numer zamówienia, datę zakupu Towaru, imię i nazwisko i dane adresowe Klienta, adres poczty elektronicznej.  W opisie wady musi znajdować się informacja o numerach reklamowanych elementów, które opisane są w instrukcji montażu. Do formularza reklamacyjnego powinny być dołączone zdjęcia reklamowanego mebla/elementów i ich opakowania.

8.11.   Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

8.12.   Różnice w wyglądzie, a zwłaszcza kolorach i odcieniach materiałów, drewna, mogące wynikać z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta nie podlegają reklamacji. Nieznaczne różnice w kolorystyce nie mogą być podstawą do reklamacji.

8.13.    Cechy biologiczne towarów np. struktura, rysunek, przebarwienia lub sęki stosowane do sprzedawanych wyrobów nie mogą być uznane za wady i być podstawą reklamacji.

8.14.   Nie posiadają również charakteru niezgodności z umową meble, które cechują się:

·         zapachem świeżości użytych materiałów,

·         wydawaniem przez konstrukcję mebla dźwięków będących wynikiem sezonowania i układania się tej konstrukcji,

·         nieznacznymi różnicami rzeczywistych wymiarów od wymiarów katalogowych,

·         zmianami w meblach tapicerowanych miękkości i sprężystości oraz ich odkształceniem, marszczeniem i pofałdowaniem będącymi rezultatem normalnego użytkowania.

8.15.   Produkty wysyłane poza granice Polski podlegają gwarancji i rękojmi wyłącznie na terenie Polski.

8.16.   Niezależnie od postanowień niniejszego punktu oferowane Towary mogą być objęte gwarancją dystrybutora lub producenta. Sprzedawca odrębnej gwarancji nie udziela.

 

9.       Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 

9.1.  Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

·         Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży,

·         Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą,

9.2.  Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

9.3.  Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rf.gov.pl.

9.4.  Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Usługodawca jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożliwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Adres poczty elektronicznej Usługodawcy: sklep@slupskiemeble.pl.

 

10.   Odstąpienie od umowy

10.1.    Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni.

10.2.    Termin 14-dniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

·          pisemnie poprzez wysłanie listu poleconego na adres Słupskich Fabryk Mebli sp. z o.o., 76-200 Słupsk, ul. Poznańska 83;

·         e-mailem na adres sklep@slupskiemeble.pl;

·         za pośrednictwem formularza zwrotu zamieszczonego na stronie internetowej slupskiemeble.pl, dostępnego w zakładce „Formularz zwrotu”.

·         przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 14 Regulaminu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

10.3.   W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży jest ona uważana za niezawartą.

10.4.   Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10.5.   Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb np. meble na specjalne zamówienie.

10.6.   Zwracany towar musi być w stanie niezmienionym, niezmontowany. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Montaż, demontaż, niewłaściwe zapakowanie towaru może spowodować utratę jego wartości nawet do 100% ceny. Wszystkie zwroty mebli są komisyjnie sprawdzane i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia sprzedający ustala stopień utraty wartości towaru.

10.7.   W przypadku nawet miejscowego rozpakowania towaru sugerujemy dokonanie jego zwrotu na palecie. Sposób opakowania Towaru zwracanego do Sklepu powinien być podobny do otrzymanego przez Klienta i  odpowiadać właściwościom rzeczy zwracanych, tak aby rzeczy zwracanej zapewnić całość i nienaruszalność. Meble są towarem, który przy sprzedaży na odległość jest szczególnie zabezpieczony i zapakowany.

10.8.   Zwrot towaru do Sprzedawcy musi nastąpić na adres: Magazyn Słupskie Meble, ul. Tartaczna 29, 26-600 Radom, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy. Towar odesłany na inny adres nie będzie odebrany.  

10.9.   Konsument jest zobowiązany do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu towarów. Sprzedawca wskazuje, że koszty zwrotu towaru mogą okazać sie wysokie. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę do  1000 zł. Meble są towarem, który przy wysyłce musi być szczególnie zabezpieczony i zapakowany. Nieprawidłowe opakowanie może spowodować zniszczenie mebli i obciążenie Konsumenta kosztami naprawienia szkody.

10.10.     Wraz z odsyłanym towarem Klient winien zwrócić wszelkie towary/świadczenia, które otrzymał gratisowo. Zwrot dotyczy również otrzymanej dokumentacji. 

10.11.    Po odebraniu przez Sprzedawcę zwróconego Towaru, zostaje wystawiona faktura korygująca, która zostaje wysyłana do Klienta. 

 

11.   Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

11.1.     Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami, przy czym za Konsumentów w rozumieniu niniejszego punktu Regulaminu traktowane są także osoby fizyczne zawierające umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

11.2.     W wypadku Klientów niebędących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

11.3.     Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

11.4.     W razie przesłania Towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

11.5.     W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

11.6.     Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem.

11.7.     Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

 

12. Ochrona danych osobowych

12.1.   Przetwarzanie danych osobowych Klientów odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych w związku z działalnością prowadzoną przez Słupskie Fabryki Mebli spółkę z ograniczona odpowiedzialnością

12.2.   Administratorem danych osobowych Klientów są Słupskie Fabryki Mebli sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku (kod pocztowy:76-200), przy ul. Poznańskiej 83 (KRS 0000062700) tel.: 59 843 37 75, 502 498 253, adres e-mail: sklep@slupskiemeble.pl

12.3.   Dane osobowe Klientów przetwarzane będą w następujących celach:

·              realizacji zamówienia lub zawarcia umowy (np. przyjmowanie zamówień, świadczenia usług kurierskich, obsługi zleceń, rozpatrywania reklamacji)- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

·              wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na administratorze danych oraz realizacji zadań w interesie publicznym (np., przechowywanie dokumentacji podatkowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

·              wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Dostawcę Usług (np. marketing bezpośredni własnych produktów, zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń, zabezpieczenie i ochrona przed roszczeniami Kupującego lub osób trzecich);

·              marketingowych, nie wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Dostawcę Usług (np. marketing usług i produktów podmiotów  trzecich, marketing własny niebędący marketingiem bezpośrednim)- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

12.4.   Odbiorcami danych osobowych Klientów będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia np. firmy kurierskie producenci i dystrybutorzy mebli (w zakresie reklamacyjnym i dostaw zamówień), banki w zakresie umów ratalnych oraz  podmioty przetwarzające dane na zlecenie i w imieniu Administratora.   

12.5.   Dane osobowe Klientów przechowywane będą przez okres 6 lat.

12.6.   Klient prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

12.7.   Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

13. Postanowienia końcowe

13.1.   Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

13.2.   Sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.

13.3.   Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem slupskiemeble.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.

13.4.   Słupskie Fabryki mebli sp. z o.o. zastrzegają sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

13.5.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

 

14.   Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

                                                                                                                                                                           data

imię i nazwisko konsumenta

...................................................

adres konsumenta

....................................................

 

                                                                                              Słupskie Fabryki Mebli Sp. Z O.O.

                                                                                              76-200 Słupsk ul. Poznańska 83,

                                                                                              e-mail sklep@slupskiemeble.pl  

 

 

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży z dnia ........................ (faktura nr ........) następujących rzeczy: ..................................................................................................................................

 

 

Dane konta do zwrotu środków:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

                                                                                                                                    ..............................................................
                                                                                                                                                   Podpis konsumenta

Kontakt

Słupskie Fabryki Mebli Sp.z o.o.
Ul. Poznańska 83
76-200 Słupsk
KRS 0000062700


tel.: 502 498 253

tel.: 603 389 920


Godziny otwarcia
Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00