Koszyk

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy działający pod adresem slupskiemeble.pl prowadzony jest przez Słupskie Fabryki Mebli spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 76-200 Słupsk ul. Poznańska 83, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000062700, NIP 839007817, REGON 770688371, kapitał zakładowy w pełni opłacony 8.500.000 PLN, e-mail sklep@slupskiemeble.pl, nr telefonu 59 843 37 75, 502 498 253
 2. W celu złożenia Zamówienia Kupujący musi dysponować przeglądarką stron internetowych – Internet Explorer ( wersja >=5.5), Mozilla Firefox, Chrome lub Opera.
 3. Zakładając konto oraz dokonując zakupów w Sklepie internetowym Klient akceptuje niniejszy Regulamin, który jest integralną częścią umowy z Klientem.
 4. Sprzedawca sprzedaje towary fabrycznie nowe i bez wad.
 5. Podstawa prawna regulaminu:
 6. a)  kodeks cywilny ( Dz. U. z 2017 roku, poz.459, ze zm.)
 7. b) ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( U. z 2017 roku, poz.683),
 8. c)  ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 922, ze zm.),
 9. d) ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2017 roku, poz. 1219),
 10. e) ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo Przewozowe" (Dz. U. z 2017, poz. 1983),
 11. f) rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 roku w sprawie ustalenia stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz. U Nr 38 poz. 266, ze zm.)

 

Definicje

Sklep – sklep internetowy pod adresem  slupskiemeble.pl lub za pośrednictwem Allegro.pl

Sprzedawca - Słupskie Fabryki Mebli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 76-200 Słupsk ul. Poznańska 83, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000062700, NIP 839007817, REGON 770688371, kapitał zakładowy w pełni opłacony 8.500.000 PLN, e-mail sklep@slupskiemeble.pl, nr telefonu 502 498 253, 59 843 37 75,

Konsument-  osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Klient- pełnoletnia osoba fizyczna (w tym Konsument), prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej mająca zdolność prawną do zakupów w Sklepie.

Towar -oferowane przez Sprzedawcę fabrycznie nowe rzeczy ruchome

Umowa – umowa sprzedaży towaru zawierana przez Strony zgodnie z polskim prawem.

 

 

Ceny

 1. Wszystkie Ceny podawane w sklepie internetowym na stronie slupskiemeble.pl są cenami detalicznymi brutto wyrażone w złotych polskich (PLN). Ceny nie zawierają kosztów dostawy ani innych opłat czy prowizji, które są podawane przy każdym produkcie lub w koszyku.
 2. Wszystkie Ceny podawane w sklepie internetowym na stronie slupskiemeble.pl wiążące są wyłącznie przy złożeniu zamówienia przez sklep internetowy.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, dodawania i usuwania towarów w ofercie, prowadzenia akcji promocyjnych. Uprawnienia te nie mają wpływu na już złożone zamówienia.  Sklep ma również prawo do  wprowadzania zmian do regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez sklep, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia  zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych i wg, dotychczasowej ceny.

Opisy i zdjęcia towarów

 1. Informacje dotyczące sprzedawanych towarów, a w szczególności katalogi, foldery, broszury oraz informacje zawarte na stronie slupskiemeble.pl, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do podjęcia rokowań.
 2. Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Nie zmienia to jednak nigdy ich właściwości.
 3. Różnice w kolorach mogą wynikać  z innych ustawień (parametrów) monitora lub karty graficznej Kupującego.

Zamówienia

 1. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę slupskiemeble.pl lub za pośrednictwem Allegro.pl
 2. Zamówienia na towary oferowane w Sklepie przyjmowane są za pomocą formularza zamieszczonego w koszyku zakupów na stronie finalizacji zamówienia.
 3. Klient zobowiązany jest podać prawdziwe dane osobowe i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność. Jeżeli Klient będący osobą fizyczną składa zamówienie przy użyciu danych dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez klienta, Sklep uznaje że nabywa on towar w związku z taką działalnością i faktura VAT wystawiona będzie na klienta jako prowadzącego działalność gospodarczą.
 4. Cechy Towaru takie jak waga, Cena, wymiary, kolor i inne parametry znajdują się w opisie każdego Towaru i Klient ma możliwość zapoznania się z nimi przed złożeniem Zamówienia.
 5. Klient przyjmuje do wiadomości, iż złożenie Zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty, obejmującym Koszty dostawy oraz Ceny za zamówione Towary. Poprzez kliknięcie w ikonę „Zamawiam i płacę” Klient akceptuje wybrane Towary zgodnie z ich opisem oraz Ceną i wyraża wolę dokonania ich kupna zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 6. Złożone Zamówienia zostaną potwierdzone przez Sklep e-mailem na adres poczty elektronicznej Klienta wraz z  plikiem PDF zawierającym Regulamin Sklepu oraz Informację dotyczącą korzystania z prawa odstąpienia od umowy i wzorem odstąpienia jak również kosztach dostawy. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu do wystawiania dokumentów bez konieczności uzyskania podpisu Klienta i do wysłania ich na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
 7. Zapłata należności przez Klienta lub w indywidualnych przypadkach zaliczki jest jednoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży wiążącej obie strony transakcji i od tego momentu Sklep rozpoczyna realizację zamówienia.
 8. Zakupy dokonane przy opcji płatności"Pobranie"są wysyłane dopiero po weryfikacji numeru telefonu do dostawy

 

Dostawa

 1. Towar zamówiony w sklepie internetowym slupskiemeble.pl można odebrać:

- osobiście w jednym z naszych punktów odbioru,

- bądź za pośrednictwem firm kurierskich.

O koszcie dostawy klient informowany jest przy zakupie lub poprzez e-mail, potwierdzający zamówienie. Klient decyduje się na zawarcie umowy sprzedaży po otrzymaniu informacji o warunkach lub kosztach transportu.  Klient może odebrać towar własnym środkiem transportu lub zamówionym przez siebie kurierem.

 1. Koszt transportu uzależniony jest od odległości do miejsca dostawy, wartości zamówienia, wagi oraz gabarytów przesyłki i sporadycznie ustalany jest dla każdego zamówienia indywidualnie.
 2. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem firmy zewnętrznej, a termin wysyłki następuje w momencie skompletowania wszystkich elementów zamówienia. Na życzenie Klienta Sklep zrealizuje zamówienie w kilku osobnych dostawach, jednak wiązać się to może z naliczeniem Klientowi wyższych kosztów dostawy. Klient jest informowany o zrealizowaniu zamówienia e-mailem w dniu wysyłki.
 3. W przypadku nieodebrania zamówionej przesyłki kupujący będzie zobowiązany do pokrycia szkody wyrządzonej Sprzedającemu, tj do zwrotu kosztów przygotowania przesyłki i jej transportu w obie strony ( podstawa prawna art. 471 KC)
 4. Kurierzy nie mają obowiązku wnoszenia przesyłki, a jedynie rozładowania jej.
 5. Na czas otrzymania przesyłki składa się:
 6. a) czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)
 7. b) czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
 8. Przy każdym produkcie dostępnym w naszym sklepie, w okienku „Dostępność produktu”, obok aktualnego stanu magazynowego, pojawia się także informacja o przewidywanym czasie wysłania towaru w dniach roboczych.
 9. Towar dostarczany jest w paczkach do samodzielnego montażu.
 10. Wraz z towarem wydawany jest dokument gwarancyjny (o ile producent udziela gwarancji) oraz faktura VAT lub paragon fiskalny. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów prosimy o zgłoszenie tego faktu w celu uzupełnienia braków.
 11. Klient ma obowiązek ocenienia stanu produktu i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez kuriera i w jego obecności (art. 74 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo Przewozowe" (Dz. U. z 2017, poz. 1983). Brak zastrzeżeń co do stanu przesyłki Klient potwierdza własnoręcznym podpisem wobec dostawcy. W przypadku stwierdzenia braków lub widocznego uszkodzenia towaru bądź jego opakowania wymagane jest w obecności kuriera sporządzić protokół reklamacyjny z datą, godziną dostarczenia i opisem uszkodzenia przesyłki ( z dokumentacją fotograficzną) oraz skontaktować się drogą elektroniczną ze Sklepem. W przypadku odmowy sporządzenia protokołu przez kuriera,  Klient natychmiast zawiadamia  o tym fakcie Sprzedawcę. Zgodnie z art. 76 prawa przewozowego przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że: 1) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego;  2) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;  3) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika; 4) szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.
 12. Potwierdzając odbiór Klient uzyskuje prawo własności towaru i na niego przechodzi ryzyko związane z jego użytkowaniem i utratą.
 13. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie Towaru, jeżeli było ono wynikiem nieprawidłowości popełnionych przez Klienta w formularzu Zamówienia.
 14. W przypadku, gdy adres dostawy nie jest tożsamy z adresem zamieszkania Klienta a dostawa ma nastąpić na adres zamieszkania innej osoby fizycznej, Klient oświadcza, że posiada zgodę osoby, na której adres zamieszkania nastąpi dostawa Zamówienia, na przetwarzanie przez Sprzedawcę jej danych osobowych w postaci adresu zamieszkania. Klient przetwarza jej dane osobowe wyłącznie w celu dostawy Zamówienia. Brak posiadania przez Klienta przedmiotowej zgody wyłącza możliwość dostawy Towarów przez Sprzedawcę na adres zamieszkania innej osoby fizycznej niż Klient.
 15. Wszelkie zmiany adresowe dokonane przez klienta, powodujące zwiększenie kosztów transportu obciążają klienta.
 16. Sklep zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówienia z przyczyn od siebie niezależnych np. przedłużenie się realizacji zamówienia u producenta.

Sposoby płatności

 1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta w następujący sposób:
 2. a) przed wydaniem towaru Klientowi przelewem na rachunek bankowy Słupskich Fabryk Mebli sp. z o.o.
 3. b) w systemie sprzedaży ratalnej CA Raty,
 4. c) płatności elektroniczne
 5. d) gotówką przy odbiorze, przy czym sprzedawca zastrzega sobie prawo telefonicznej weryfikacji zamówienia
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do żądania zaliczki na poczet realizacji zamówienia.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu  dni zgodnie z ustawą z dnia  z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 roku, poz.683). Przedsiębiorca, który zawarł umowę na odległość, nie ma możliwości skorzystania z prawa odstąpienia dla konsumentów.
 2. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, listem poleconym na adres Słupskich Fabryk Mebli sp. z o.o., 76-200 Słupsk ul. Poznańska 83 lub jego skanem wysłanym e-mailem za potwierdzeniem odbioru na adres sklep@slupskiemeble.pl
 3. Zgodnie z w/w ustawą, zwracany towar musi być w stanie niezmienionym, niezmontowany. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Montaż, demontaż, niewłaściwe zapakowanie towaru może spowodować  utratę  jego wartości nawet do 100% ceny.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb np. meble na specjalne zamówienie.
 5. Zwrot towaru do Sprzedawcy musi nastąpić na adres wskazany na podstawie pisemnej dyspozycji przez Sprzedawcę, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot towaru na adres biura Sprzedającego, tj 76-200 Słupsk ul. Poznańska 83 lub na inny niż wskazany przez Sprzedawcę obciąża Kupującego. Towar odesłany na niewłaściwy adres nie będzie odebrany.  
 6. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez Sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszelkie towary /świadczenia, które otrzymał gratisowo. Zwrot dotyczy również otrzymanej dokumentacji. W przypadku towaru zakupionego za pośrednictwem Allegro.pl, Konsument zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie również Allegro.pl. Brak powiadomienia może wiązać się z obowiązkiem pokrycia kosztów prowizji z tego tytułu.
 7. Sposób opakowania Towaru zwracanego do Sklepu powinien być podobny do otrzymanego przez Klienta i  odpowiadać właściwościom rzeczy zwracanych, tak aby rzeczy zwracanej zapewnić całość i nienaruszalność. Meble są towarem, który przy sprzedaży na odległość jest szczególnie zabezpieczony i zapakowany. Opakowanie i zabezpieczenia stanowią bardzo znaczny element ceny towaru. Zniszczenie opakowania może uniemożliwić zwrot towaru po jego odpakowaniu u klienta.

W przypadku nawet miejscowego rozpakowania towaru sugerujemy dokonanie jego zwrotu na palecie. Towar fabrycznie zapakowany, po naruszeniu opakowania może nie nadawać się do kolejnej wysyłki bez ryzyka uszkodzenia zawartości opakowania. Towar zwracany musi być starannie zapakowany aby nadawał się do dalszej sprzedaży. W przypadku istotnego naruszenia opakowania towaru, które wymaga jego przepakowania lub innej formy wysyłki do kolejnego klienta ( na palecie) sprzedawca obciąża klienta kosztami wynikającymi z tego tytułu.

Wszystkie zwroty mebli są komisyjnie sprawdzane i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia sprzedający ustala stopień utraty wartości towaru.

Jeżeli Towar zwracany przez Klienta będzie nosił znamiona uszkodzenia, czy przesyłka będzie naruszona, Sprzedawca dokona wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w tym w szczególności spisze „protokół ustalenia stanu przesyłki” oraz może nie odebrać przesyłki, a Klient może żądać odszkodowania za uszkodzony zwracany Towar od przewoźnika zgodnie z obowiązującymi przepisami tj.  ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku  Prawo Przewozowe" (Dz. U. z 2017, poz. 1983) i rozporządzeniem  Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 roku w sprawie ustalenia stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz. U Nr 38 poz. 266).

 1. Po odebraniu przez Sprzedawcę zwróconego Towaru, zostaje wystawiona faktura korygująca, która zostaje wysyłana do Klienta. 

 

 

Reklamacje

 

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeśli dostarczony Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach wskazanych w przepisach kodeksu cywilnego
 2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku niezgodności Towaru z Umową, a w szczególności w przypadku stwierdzenia:
 • wad fabrycznych,
 • uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie dostawy tylko po uprzednim spisaniu protokołu przez przewoźnika na żądanie klienta-Uprawnionego do odbioru przesyłki. Powyższy tryb wynika z przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo Przewozowe" (Dz. U. z 2017, poz. 1983) i rozporządzenia  Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 roku w sprawie ustalenia stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz. U Nr 38 poz. 266).
 • niezgodności Towaru z Towarem zawartym w Zamówieniu.
 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 2. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 3. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.
 5. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 6. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu.
 7. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
 8. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od kupującego rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 9. Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 10. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.
 11. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w  zdaniu pierwszym.
 12. W terminach określonych w pkt.13 kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 13. Zgłoszenie reklamacji odbywa się pisemnie poprzez wysłanie listu poleconego na adres Słupskich Fabryk Mebli sp. z o.o., 76-200 Słupsk ul. Poznańska 83 lub  e-mailem za potwierdzeniem odbioru na adres reklamacje@slupskiemeble.pl albo poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego zamieszczonego na stronie internetowej slupskiemeble.pl, dostępnego po zalogowaniu w opcji Twoje zamówienia lub poprzez pobranie, wypełnienie i odesłanie formularza reklamacji na adres email reklamacje@slupskiemeble.pl.  >>Druk formularza do pobrania jest tutaj<<
 14. Klient dołącza do formularza reklamacyjnego paragon lub kopię faktury VAT, zdjęcia reklamowanego mebla lub elementów i ich opakowania, kartę gwarancyjną, jeżeli została wydana, oraz w przypadku reklamowania wad spowodowanych transportem – kopię protokołu reklamacyjnego spisanego z dostawcą przesyłki. Formularz reklamacyjny musi zawierać w opisie wady numery reklamowanych elementów, które opisane są w instrukcji montażu
 15. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 16. Różnice w wyglądzie a zwłaszcza kolorach i odcieniach materiałów, drewna mogące wynikać z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Kupującego nie podlegają reklamacji. Nieznaczne różnice w kolorystyce nie mogą być podstawą do reklamacji.

  19. Cechy biologiczne towarów np. struktura, rysunek, przebarwienia lub sęki stosowane do sprzedawanych wyrobów nie mogą być uznane za wady i być podstawą reklamacji.

  20. Nie posiadają również charakteru niezgodności z umową meble, które cechują się:

a) zapachem świeżości użytych materiałów,

b) wydawaniem przez konstrukcję mebla dźwięków będących wynikiem sezonowania i układania się tej konstrukcji,

c) nieznacznymi różnicami rzeczywistych wymiarów od wymiarów katalogowych,

d)    zmianami w meblach tapicerowanych miękkości i sprężystości oraz ich odkształceniem, marszczeniem i pofałdowaniem będącymi rezultatem normalnego użytkowania.

 21. W razie stwierdzenia uszkodzeń, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności  (uszkodzenia, wynikające z winy Klienta lub na skutek zdarzeń losowych w trakcie użytkowania, w szczególności zniszczenia mechaniczne) Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania go o ewentualnych kosztach naprawy.

 22. Produkty wysyłane poza granice Polski podlegają gwarancji i rękojmi wyłącznie na terenie Polski.

 23. Niezależnie od postanowień niniejszego punktu oferowane Towary mogą być objęte gwarancją dystrybutora lub producenta. Sprzedawca odrębnej gwarancji nie udziela. Ewentualna gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z rękojmi.

 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży,
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą,
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rf.gov.pl.
 3. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Usługodawca jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożlwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Adres poczty elektronicznej Usługodawcy: sklep@slupskiemeble.pl.

 

 

Ochrona danych osobowych.

 1. Przetwarzanie danych osobowych Klientów odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych w związku z działalnością prowadzoną przez Słupskie Fabryki Mebli spółkę z ograniczona odpowiedzialnością
 2. Administratorem danych osobowych Klientów są Słupskie Fabryki Mebli sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku (kod pocztowy:76-200), przy ul. Poznańskiej 83 (KRS 0000062700) tel.: 59 843 37 75, 502 498 253, adres e-mail: sklep@slupskiemeble.pl
 3. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą w następujących celach:

-  realizacji zamówienia lub zawarcia umowy (np. przyjmowanie zamówień, świadczenia usług kurierskich, obsługi zleceń, rozpatrywania reklamacji)- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

- wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na administratorze danych oraz realizacji zadań w interesie publicznym (np., przechowywanie dokumentacji podatkowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

- wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Dostawcę Usług (np. marketing bezpośredni własnych produktów, zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń, zabezpieczenie i ochrona przed roszczeniami Kupującego lub osób trzecich);

- marketingowych, nie wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Dostawcę Usług (np. marketing usług i produktów podmiotów  trzecich, marketing własny niebędący marketingiem bezpośrednim)- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 1. Odbiorcami danych osobowych Klientów będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia np. firmy kurierskie producenci i dystrybutorzy mebli (w zakresie reklamacyjnym i dostaw zamówień), banki w zakresie umów ratalnych oraz  podmioty przetwarzające dane na zlecenie i w imieniu Administratora.   
 2. Dane osobowe Klientów przechowywane będą przez okres 6 lat.
 3. Klient prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
 4. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem slupskiemeble.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
 4. Słupskie Fabryki mebli sp. z o.o. zastrzegają sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy.

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia pisemnie listem poleconym na adres Słupskich Fabryk Mebli sp. z o.o., 76-200 Słupsk ul. Poznańska 83 lub jego skanem wysłanym e-mailem za potwierdzeniem odbioru na adres sklep@slupskiemeble.pl 

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać własnoręcznie podpisany formularz odstąpienia od umowy umieszczony na  naszej stronie pod zakładką zwrot i reklamacje lub inne oświadczenie zgodne z ustawą o Prawach Konsumenta.  

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy  wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wskazujemy, że koszty zwrotu towaru mogą okazać sie wysokie. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę do  1000 zł. Meble są towarem, który przy wysyłce musi być szczególnie zabezpieczony i zapakowany. Opakowanie i zabezpieczenia stanowią bardzo znaczny element ceny towaru. Nieprawidłowe opakowanie może spowodować zniszczenie mebli i obciążenie Państwa kosztami naprawienia szkody.   Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy. Proszę odesłać nam rzecz na adres nadania przesyłki przez Sprzedawcę lub na adres wskazany przez sprzedawcę niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni."

 

 >>Druk formularza do pobrania jest tutaj<<

 

 

 

 

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

 

 

imię i nazwisko konsumenta                                                                                                                                             data

 

...................................................

 

adres konsumenta

 

....................................................

 

 

                                                                                              Słupskie Fabryki Mebli spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością                                                                                                                                                           76-200 Słupsk ul. Poznańska 83,

                                                                                              e-mail sklep@slupskiemeble.pl  

 

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży z dnia ........................ (faktura nr ........).następujących rzeczy:......................................................................................................................................................................

 

 

 

Dane konta do zwrotu środków:


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

                                                                                                                                        ..............................................................
                                                                                                                                                   Podpis konsumenta

 

 

                                                                                                              ......................................................................                                                                                                                      Podpis konsumenta

                                                                             

Kontakt

Słupskie Fabryki Mebli Sp.z o.o.
Ul. Poznańska 83
76-200 Słupsk
KRS 0000062700


tel.: 502 498 253

tel.: 603 389 920


Godziny otwarcia
Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.