Kod: PREZENT
 

Koszyk

Ogólne zasady postepowania w przypadku reklamacji

Uprzejmie prosimy o kierowanie wszelkich reklamacji lub zapytań z nimi związanych bezpośrednio na adres działu reklamacji: 

reklamacje@slupskiemeble.pl

 

 

Szczegółowe zasady dotyczące reklamacji:

 

 1. O wykrytej usterce należy powiadomić nas mailowo na adres reklamacje@slupskiemeble.pl
 2. W celu wstępnego ustalenia zasadności zgłoszenia i przyspieszenia  procedury reklamacyjnej prosimy o przesłanie nam mailowo  formularza reklamacji i kilku zdjęć JPG/PNG. Jeśli na tej podstawie będziemy mogli ustalić zakres  usterki i jej przyczynę to wydamy decyzję reklamacyjną, bez konieczności  odsyłania nam towaru.  Uszkodzenia transportowe lub produkcyjne muszą być zgłaszane po otrzymaniu towaru przed zmontowaniem aby wykluczyć powstanie uszkodzenia na skutek niewłaściwego montażu mebla.
 3. Jeśli wada ma charakter mechaniczny niezbędne jest wykonanie zdjęć opakowania produktu!
 4. Zgłoszenie reklamacji odbywa się pisemnie poprzez wysłanie listu poleconego na adres Słupskich Fabryk Mebli sp. z o.o., 76-200 Słupsk ul. Poznańska 83 lub  e-mailem   na adres reklamacje@slupskiemeble.pl lub poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego zamieszczonego na stronie internetowej slupskiemeble.pl
 5. Klient dołącza do formularza reklamacyjnego paragon lub kopię faktury VAT, zdjęcia reklamowanego mebla lub elementów, kartę gwarancyjną, jeżeli została wydana, oraz w przypadku reklamowania wad spowodowanych transportem – kopię protokołu reklamacyjnego spisanego z dostawcą przesyłki. Formularz reklamacyjny musi zawierać w opisie wady numery reklamowanych elementów, które opisane są w instrukcji montażu
 6. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeśli dostarczony Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 7. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku niezgodności Towaru z Umową, a w szczególności w przypadku stwierdzenia:
 • -wad fabrycznych,
 • -uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie dostawy tylko po uprzednim spisaniu protokołu przez przewoźnika na żądanie klienta-Uprawnionego do odbioru przesyłki. Powyższy tryb wynika z przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo Przewozowe" (Dz. U. z 2017, poz. 1983) i rozporządzenia  Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 roku w sprawie ustalenia stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz. U Nr 38 poz. 266).
 • -niezgodności Towaru z Towarem zawartym w Zamówieniu.
 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 2. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 3. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.
 5. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 6. Jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, kupujący może żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez sprzedawcę kupujący jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy. Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.
 7. Jeżeli kupującym jest konsument, może on żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.
 8. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu.
 9. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
 10. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od kupującego rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 11. Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 12. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.
 13. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w  zdaniu pierwszym.
 14. W terminach określonych w pkt.15 kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 15. Czas realizacji reklamacji jest uzależniony tylko i wyłącznie od producenta.
 16. Różnice w wyglądzie a zwłaszcza kolorach i odcieniach materiałów, drewna mogące wynikać z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Kupującego nie podlegają zwrotowi ani reklamacji. Nieznaczne różnice w kolorystyce nie mogą być podstawą do reklamacji.
 17. Cechy biologiczne towarów np. struktura, rysunek, przebarwienia lub sęki stosowane do sprzedawanych wyrobów nie mogą być uznane za wady i być podstawą reklamacji.
 18. Nie posiadają również charakteru niezgodności z umową meble, które cechują się:
 • zapachem świeżości użytych materiałów,
 • b) wydawaniem przez konstrukcję mebla dźwięków będących wynikiem sezonowania i układania się tej konstrukcji,
 • c) nieznacznymi różnicami rzeczywistych wymiarów od wymiarów katalogowych,
 • d)    zmianami w meblach tapicerowanych miękkości i sprężystości oraz ich odkształceniem, marszczeniem i pofałdowaniem będącymi rezultatem normalnego użytkowania.
 1. W razie stwierdzenia uszkodzeń, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności  (uszkodzenia, wynikające z winy Klienta lub na skutek zdarzeń losowych w trakcie użytkowania, w szczególności zniszczenia mechaniczne) Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania go o ewentualnych kosztach naprawy.
 2. Produkty wysyłane poza granice Polski podlegają gwarancji i rękojmi wyłącznie na terenie Polski.
Kontakt

Słupskie Fabryki Mebli Sp.z o.o.
Ul. Poznańska 83
76-200 Słupsk
KRS 0000062700


tel.: 502 498 253

tel.: 603 389 920


Godziny otwarcia
Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00