Kod: PREZENT
 

Koszyk

Zwroty i reklamacje

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu  dni zgodnie z ustawą z dnia  z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 roku, poz.683). Przedsiębiorca, który zawarł umowę na odległość, nie ma możliwości skorzystania z prawa odstąpienia dla konsumentów.
 2. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, listem poleconym na adres Słupskich Fabryk Mebli sp. z o.o., 76-200 Słupsk ul. Poznańska 83 lub jego skanem wysłanym e-mailem za potwierdzeniem odbioru na adres sklep@slupskiemeble.pl
 3. Zgodnie z w/w ustawą, zwracany towar musi być w stanie niezmienionym, niezmontowany. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Montaż, demontaż, niewłaściwe zapakowanie towaru może spowodować  utratę  jego wartości nawet do 100% ceny.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb np. meble na specjalne zamówienie.
 5. Zwrot towaru do Sprzedawcy musi nastąpić na adres nadania przesyłki lub inny wskazany na podstawie pisemnej dyspozycji przez Sprzedawcę, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot towaru na adres Sprzedającego 76-200 Słupsk ul. Poznańska 83 lub na inny niż wskazany powyżej obciąża Kupującego. Towar odesłany na niewłaściwy adres nie będzie odebrany.  
 6. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez Sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszelkie towary /świadczenia, które otrzymał gratisowo. Zwrot dotyczy również otrzymanej dokumentacji. W przypadku towaru zakupionego za pośrednictwem Allegro.pl, Konsument zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie również Allegro.pl. Brak powiadomienia może wiązać się z obowiązkiem pokrycia kosztów prowizji z tego tytułu.
 7. Sposób opakowania Towaru zwracanego do Sklepu powinien być podobny do otrzymanego przez Klienta i  odpowiadać właściwościom rzeczy zwracanych, tak aby rzeczy zwracanej zapewnić całość i nienaruszalność. Meble są towarem, który przy sprzedaży na odległość jest szczególnie zabezpieczony i zapakowany. Opakowanie i zabezpieczenia stanowią bardzo znaczny element ceny towaru. Zniszczenie opakowania może uniemożliwić zwrot towaru po jego odpakowaniu u klienta.

W przypadku nawet miejscowego rozpakowania towaru sugerujemy dokonanie jego zwrotu na palecie. Towar fabrycznie zapakowany, po naruszeniu opakowania może nie nadawać się do kolejnej wysyłki bez ryzyka uszkodzenia zawartości opakowania. Towar zwracany musi być starannie zapakowany aby nadawał się do dalszej sprzedaży. W przypadku istotnego naruszenia opakowania towaru, które wymaga jego przepakowania lub innej formy wysyłki do kolejnego klienta ( na palecie) sprzedawca obciąża klienta kosztami wynikającymi z tego tytułu.

Wszystkie zwroty mebli są komisyjnie sprawdzane i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia sprzedający ustala stopień utraty wartości towaru.

Jeżeli Towar zwracany przez Klienta będzie nosił znamiona uszkodzenia, czy przesyłka będzie naruszona, Sprzedawca dokona wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w tym w szczególności spisze „protokół ustalenia stanu przesyłki” oraz może nie odebrać przesyłki, a Klient może żądać odszkodowania za uszkodzony zwracany Towar od przewoźnika zgodnie z obowiązującymi przepisami tj.  ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku  Prawo Przewozowe" (Dz. U. z 2017, poz. 1983) i rozporządzeniem  Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 roku w sprawie ustalenia stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz. U Nr 38 poz. 266).

 1. Po odebraniu przez Sprzedawcę zwróconego Towaru, zostaje wystawiona faktura korygująca, która zostaje wysyłana do Klienta. 

ZAŁĄCZNIK Nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy.

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia pisemnie listem poleconym na adres Słupskich Fabryk Mebli sp. z o.o., 76-200 Słupsk ul. Poznańska 83 lub jego skanem wysłanym e-mailem za potwierdzeniem odbioru na adres sklep@slupskiemeble.pl  

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać własnoręcznie podpisany formularz odstąpienia od umowy umieszczony na  naszej stronie pod zakładką zwrot i reklamacje lub inne oświadczenie zgodne z ustawą o Prawach Konsumenta.  

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wskazujemy, że koszty zwrotu towaru mogą okazać sie wysokie. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę do  1000 zł. Meble są towarem, który przy wysyłce musi być szczególnie zabezpieczony i zapakowany. Opakowanie i zabezpieczenia stanowią bardzo znaczny element ceny towaru. Nieprawidłowe opakowanie może spowodować zniszczenie mebli i obciążenie Państwa kosztami naprawienia szkody.   Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy. Proszę odesłać nam rzecz na adres nadania przesyłki przez Sprzedawcę lub na adres wskazany przez sprzedawcę niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni."

 

 

 

 

 

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

 

....................................................                                                                                                         ......................................

imię i nazwisko konsumenta                                                                                                                                             data

...................................................

adres konsumenta

 

                                                                                              Słupskie Fabryki Mebli spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością                                                                                           76-200 Słupsk ul. Poznańska 83,

                                                                                              e-mail sklep@slupskiemeble.pl,  

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży z dnia ........................ (faktura nr ........).następujących rzeczy:......................................................................................................................................................................

 

 

 

 

                                                                                                              ......................................................................                                                                                                                      Podpis konsumenta

  

 

     >>Druk formularza odstąpienia od umowy do pobrania jest tutaj<<

                                                                      

 

 

Reklamacje

 

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeśli dostarczony Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku niezgodności Towaru z Umową, a w szczególności w przypadku stwierdzenia:
 • wad fabrycznych,
 • uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie dostawy tylko po uprzednim spisaniu protokołu przez przewoźnika na żądanie klienta-Uprawnionego do odbioru przesyłki. Powyższy tryb wynika z przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo Przewozowe" (Dz. U. z 2017, poz. 1983) i rozporządzenia  Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 roku w sprawie ustalenia stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz. U Nr 38 poz. 266).
 • niezgodności Towaru z Towarem zawartym w Zamówieniu.
 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 2. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 3. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.
 5. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 6. Jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, kupujący może żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez sprzedawcę kupujący jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy. Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.
 7. Jeżeli kupującym jest konsument, może on żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.
 8. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu.
 9. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
 10. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od kupującego rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 11. Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 12. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.
 13. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w  zdaniu pierwszym.
 14. W terminach określonych w pkt.15 kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 15. Zgłoszenie reklamacji odbywa się pisemnie poprzez wysłanie listu poleconego na adres Słupskich Fabryk Mebli sp. z o.o., 76-200 Słupsk ul. Poznańska 83 lub  e-mailem za potwierdzeniem odbioru na adres reklamacje@slupskiemeble.pl poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego zamieszczonego na stronie internetowej slupskiemeble.pl, dostępnego po zalogowaniu w opcji Twoje zamówienia albo poprzez pobranie, wypełnienie i odesłanie formularza reklamacji na adres email reklamacje@slupskiemeble.pl.  >>Druk formularza do pobrania jest tutaj<<
 16. Klient dołącza do formularza reklamacyjnego paragon lub kopię faktury VAT, zdjęcia reklamowanego mebla lub elementów, kartę gwarancyjną, jeżeli została wydana, oraz w przypadku reklamowania wad spowodowanych transportem – kopię protokołu reklamacyjnego spisanego z dostawcą przesyłki. Formularz reklamacyjny musi zawierać w opisie wady numery reklamowanych elementów, które opisane są w instrukcji montażu
 17. Czas realizacji reklamacji jest uzależniony tylko i wyłącznie od producenta i on jest odpowiedzialny za uznanie lub nie uznanie reklamacji.
 18. Różnice w wyglądzie a zwłaszcza kolorach i odcieniach materiałów, drewna mogące wynikać z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Kupującego nie podlegają zwrotowi ani reklamacji. Nieznaczne różnice w kolorystyce nie mogą być podstawą do reklamacji.

21 Cechy biologiczne towarów np. struktura, rysunek, przebarwienia lub sęki stosowane do sprzedawanych wyrobów nie mogą być uznane za wady i być podstawą reklamacji.

 1. Nie posiadają również charakteru niezgodności z umową meble, które cechują się:
 2. a) zapachem świeżości użytych materiałów,
 3. b) wydawaniem przez konstrukcję mebla dźwięków będących wynikiem sezonowania i układania się tej konstrukcji,
 4. c) nieznacznymi różnicami rzeczywistych wymiarów od wymiarów katalogowych,
 5. d)    zmianami w meblach tapicerowanych miękkości i sprężystości oraz ich odkształceniem, marszczeniem i pofałdowaniem będącymi rezultatem normalnego użytkowania.
 6. W razie stwierdzenia uszkodzeń, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności  (uszkodzenia, wynikające z winy Klienta lub na skutek zdarzeń losowych w trakcie użytkowania, w szczególności zniszczenia mechaniczne) Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania go o ewentualnych kosztach naprawy.
 7. Produkty wysyłane poza granice Polski podlegają gwarancji i rękojmi wyłącznie na terenie Polski.
Kontakt

Słupskie Fabryki Mebli Sp.z o.o.
Ul. Poznańska 83
76-200 Słupsk
KRS 0000062700


tel.: 502 498 253

tel.: 603 389 920


Godziny otwarcia
Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00